Kancelaria Prawna Prawa Publicznego

Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków

Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków

Przedsiębiorca zainteresowany podjęciem działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków zobowiązany jest do podjęcia określonych prawem działań zanim będzie mógł rozpocząć działalność. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 poz. 1437 z późn. zm.) na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków jest wymagane uzyskanie zezwolenia wydawanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w drodze decyzji.

Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków

 1. Ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę i adres, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1079).

 2. Posiada środki finansowe lub udokumentuje możliwość ich uzyskania w wysokości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 3. Posiada środki techniczne odpowiednie do zakresu działalności (odpowiednio zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków)

Przy czym zauważyć należy, iż nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące na obszarze własnej gminy działalność na zasadach określonych w ustawie. Gminne jednostki organizacyjne opracowują projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Wyjaśnić zatem należy co należy rozumieć przez pojęcie „przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne”, definicja znajduje się w art. 2 pkt 4 ustawy. Zgodnie z tym przepisem za przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne uważa się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292) jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność.

Przedsiębiorstwo w celu uzyskania zezwolenia zobowiązane jest złożyć w tym celu wniosek. Wniosek ten powinien zawierać:

 1. Oznaczenie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego ubiegającego się o zezwolenie, jego siedzibę i adres.
 2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności.
 3. Określenie środków technicznych i finansowych, jakimi dysponuje wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem.
 4. Informacje o wynikach ekonomicznych dotychczasowej działalności gospodarczej wnioskodawcy.
 5. Informacje charakteryzujące poziom świadczonych usług w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków.
 6. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.
 7. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem;.
 8. Numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 9. Projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Za wydanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków pobiera się opłatę w wysokości 616 zł.

Należy mieć na uwadze, że prowadząc w związku z wnioskiem w sprawie wydania zezwolenia postępowanie organ – a więc wójt (burmistrz, prezydent miasta) może:

 1. Wezwać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że spełnia ono warunki określone przepisami ustawy, wymagane do wykonywania zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.
 2. Dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

Po przeprowadzeniu postępowania organw przypadku spełnienia przez wnioskodawcę wymogów wskazanych w ustawie oraz gdy opłata skarbowa została wpłacona w drodze decyzji wydaje zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego zaopatrzenia ścieków.

Organ może odmówić udzielenia zezwolenia lub może ograniczyć jego zakres w stosunku do wniosku o udzielenie zezwolenia, w sytuacji:

 1. Gdy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie spełnia warunków wykonywania działalności objętej zezwoleniem określonych w ustawie.
 2. Ze względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa.
 3. Ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, lub zagrożenie środowiska naturalnego.
 4. Jeżeli w wyniku postępowania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych zawarta została przez gminę umowa na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków z innym przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.
 5. Jeżeli na obszarze gminy działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi gmina lub jej jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Od decyzji organu przysługuje stronie – przedsiębiorstwu wodno-kanalizacyjnemu prawo do odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżaną decyzję. Natomiast od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego strona będzie mogła złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Nasza Kancelaria zapewnia obsługę prawną w sprawach uzyskania pozwolenia, prowadzimy obsługę prawną na każdym etapie postępowania administracyjnego. Ponadto reprezentujemy również naszych klientów w postępowaniach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, a także zajmujemy się sporządzaniem skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub uzupełnienie formularza kontaktowego.

[contact-form-7 id=”320″ title=”Formularz 1″]