Menu Zamknij

Specjalizacja

Oferta kancelarii obejmuje pomoc prawną w zakresie:

Świadczymy kompleksową pomoc prawną na rzecz:

 • przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych,
 • zamawiających i wykonawców przy projektach inwestycyjnych.

Przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym oferujemy usługi:

 • kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych (spółek prawa handlowego, zakładów budżetowych i in.),
 • sporządzania regulaminów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,
 • doradztwa z zakresu sporządzania taryf oraz reprezentacji przedsiębiorstw na taryfowych sesjach rad gmin,
 • weryfikacji taryf,
 • składania wniosków o skrócenie obowiązywania taryfy i reprezentacji w postępowaniu przed Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,
 • reprezentowania w postępowaniach toczących się przed Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz w postępowaniach odwoławczych toczących się przed Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
 • reprezentowania w postępowaniu toczącym się przed sądami administracyjnymi i powszechnymi,
 • sporządzania projektów umów zawieranych z odbiorcami indywidualnymi i przedsiębiorcami,
 • sporządzanie umów hurtowej dostawy wody i hurtowej sprzedaży ścieków,
 • reprezentacja przedsiębiorstw na sesjach rad gminy,
 • doradztwo w zakresie zamówień publicznych,
 • sporządzanie opinii i ekspertyz,
 • sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych, opinii oraz reprezentacja przed sądami powszechnymi w zakresie prawa pracy,
 • wsparcie przy opracowywaniu uchwał i protokołów z posiedzeń organów spółki,
 • pomoc przy zmianach w umowie spółki,
 • reprezentacja w postępowaniu rejestrowym KRS.

Jednostkom samorządów terytorialnych oferujemy:

 • obsługę prawną podmiotów komunalnych (spółek prawa handlowego i zakładów budżetowych) oraz jednostek samorządu terytorialnego i innych instytucji publicznych,
 • opiniowanie i tworzenie projektów aktów prawnych stanowionych przez organy samorządu terytorialnego,
 • opiniowanie i tworzenie regulacji wewnętrznych, projektów regulaminów i zarządzeń,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów zawieranych umów i aneksów,
 • przygotowywanie opinii prawnych,
 • reprezentację przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
 • bieżącą obsługę prawną,
 • doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych,
 • uczestnictwo w charakterze doradczym w posiedzeniach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego,
 • uczestnictwo w prowadzonych negocjacjach,
 • doradztwo w sprawach gospodarki komunalnej (w tym zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków) i ochrony środowiska,
 • sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych, opinii oraz reprezentacja przed sądami powszechnymi w zakresie prawa pracy.

Zamawiającym i Wykonawcom oferujemy:

 • kompleksowe usługi doradztwa prawnego w zakresie obsługi projektów inwestycyjnych i infrastrukturalnych,
 • doradztwo prawne na rzecz wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
 • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu problematyki zamówień publicznych oraz innych gałęzi prawa publicznego,
 • nadzorowanie prawidłowego przebiegu procesów udzielania zamówień,
 • sporządzanie odwołań i reprezentacja klientów w postępowaniach przed zamawiającym, Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.
 • zastępstwo procesowe w sądach i przed organami administracji publicznej,
 • pomoc w wypełnianiu obowiązków nałożonych na klientów przez przepisy prawa publicznego,
 • bieżący monitoring zmian przepisów prawnych prawa publicznego dotyczących branż, w których funkcjonują klienci.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza:

Zapraszamy do kontaktu

Wysyłając formularz akceptuję politykę prywatności