Specjalizacja

W kilku słowach o naszych najmocniejszych stronach.

Świadczymy kompleksową pomoc prawną na rzecz:

 • przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych,
 • zamawiających i wykonawców przy projektach inwestycyjnych,
 • przedsiębiorców, u których prowadzone jest postępowanie kontrolne,
 • podmiotów publicznych i prywatnych potrzebujących kompleksowej obsługi prawnej,
 • przedsiębiorców kosmetycznych – producentów, importerów, dystrybutorów.

Przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym
oferujemy usługi:

 • kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych (spółek prawa handlowego, zakładów budżetowych i in.),
 • sporządzania regulaminów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,
 • doradztwa z zakresu sporządzania taryf oraz reprezentacji przedsiębiorstw na taryfowych sesjach rad gmin,
 • weryfikacji taryf,
 • składania wniosków o skrócenie obowiązywania taryfy i reprezentacji w postępowaniu przed Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,
 • reprezentowania w postępowaniach toczących się przed Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz w postępowaniach odwoławczych toczących się przed Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
 • reprezentowania w postępowaniu toczącym się przed sądami administracyjnymi i powszechnymi,
 • sporządzania projektów umów zawieranych z odbiorcami indywidualnymi i przedsiębiorcami,
 • sporządzanie umów hurtowej dostawy wody i hurtowej sprzedaży ścieków,
 • reprezentacja przedsiębiorstw na sesjach rad gminy,
 • doradztwo w zakresie zamówień publicznych,
 • sporządzanie opinii i ekspertyz,
 • sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych, opinii oraz reprezentacja przed sądami powszechnymi w zakresie prawa pracy,
 • wsparcie przy opracowywaniu uchwał i protokołów z posiedzeń organów spółki,
 • pomoc przy zmianach w umowie spółki,
 • reprezentacja w postępowaniu rejestrowym KRS

Jednostkom samorządów terytorialnych oferujemy:

 • obsługę prawną podmiotów komunalnych (spółek prawa handlowego i zakładów budżetowych) oraz jednostek samorządu terytorialnego i innych instytucji publicznych,
 • opiniowanie i tworzenie projektów aktów prawnych stanowionych przez organy samorządu terytorialnego,
 • opiniowanie i tworzenie regulacji wewnętrznych, projektów regulaminów i zarządzeń,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów zawieranych umów i aneksów,
 • przygotowywanie opinii prawnych,
 • reprezentację przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
 • bieżącą obsługę prawną,
 • doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych,
 • uczestnictwo w charakterze doradczym w posiedzeniach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego,
 • uczestnictwo w prowadzonych negocjacjach,
 • doradztwo w sprawach gospodarki komunalnej (w tym zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków) i ochrony środowiska,
 • sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych, opinii oraz reprezentacja przed sądami powszechnymi w zakresie prawa pracy.

Zamawiającym i Wykonawcom oferujemy:

 • kompleksowe usługi doradztwa prawnego w zakresie obsługi projektów inwestycyjnych i infrastrukturalnych,
 • doradztwo prawne na rzecz wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
 • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu problematyki zamówień publicznych oraz innych gałęzi prawa publicznego,
 • nadzorowanie prawidłowego przebiegu procesów udzielania zamówień,
  sporządzanie odwołań i reprezentacja klientów w postępowaniach przed zamawiającym, Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.
 • zastępstwo procesowe w sądach i przed organami administracji publicznej,
 • pomoc w wypełnianiu obowiązków nałożonych na klientów przez przepisy prawa publicznego,
 • bieżący monitoring zmian przepisów prawnych prawa publicznego dotyczących branż, w których funkcjonują klienci.

Przedsiębiorcom, u których prowadzone jest postępowanie kontrolne oferujemy:

 • wsparcie prawne w trakcie całego postępowania kontrolnego, od momentu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli do jej zakończenia,
 • reprezentację przed organami kontrolnymi, w tym: Państwową Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Handlowej, Prezesem UOKiK, Prezesem UODO, Państwową Inspekcją Pracy.
 • wnoszenie sprzeciwów wobec podjęcia i wykonywania przez organ kontroli czynności z naruszeniem przepisów,
 • wnoszenie zażaleń na postanowienia o kontynuowaniu czynności kontrolnych,
 • wnoszenie odwolań od decyzji organów kontrolnych,
 • sporządzanie skarg i skarg kasacyjnych oraz reprezentacja przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • dochodzenie odszkodowań za poniesioną szkodę na skutek wykonania czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa

Podmiotom publicznym i prywatnym potrzebującym kompleksowej obsługi prawnej oferujemy:

 • analizę sytuacji faktycznej oraz prawnej danego podmiotu,
 • bieżące doradztwo prawne oraz dokonywanie interpretacji przepisów prawa,
 • prowadzenie specjalistycznych szkoleń prawnych,
 • monitorowanie zmian przepisów prawnych,
 • opiniowanie oraz sporządzanie projektów umów handlowych, regulaminów, porozumień, uzgodnień, ofert, protokołów i wszelkich dokumentów zgodnie z potrzebami danego podmiotu,
 • stałe konsultacje prawne związane z bieżącą działalnością danego podmiotu,
 • reprezentację podmiotu przed sądami i organami władzy publicznej we wszelkich postępowaniach,
 • pomoc związaną z ochroną praw własności przemysłowej i intelektualnej,
 • pomoc w zakresie praw konsumentów i prawa konkurencji,
 • prowadzenie negocjacji, uczestnictwo w posiedzeniach organów spółek, jednostek samorządu terytorialnego i spółdzielni,
 • pomoc prawna w uzyskiwaniu niezbędnych decyzji administracyjnych, koncesji, zezwoleń,
 • obsługa prawna formalnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym wsparcie merytoryczne poszczególnych organów, jak i również reprezentacja przed Krajowym Rejestrem Sądowym

Przedsiębiorcom kosmetycznym – producentom, importerom, dystrybutorom, właścicielom salonów kosmetologicznych oferujemy:

 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa kosmetycznego, polskich i unijnych aktów prawnych,
 • wsparcie prawne przy wprowadzaniu produktów kosmetycznych na rynek, ich prawidłowym oznakowaniu i rejestracji,
 • przygotowywanie dokumentacji dla salonów kosmetologicznych,
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych z udziałem Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Handlowej,
 • wsparcie przedsiębiorców w zakresie budowania i ochrony marki,
 • reprezentacja i pomoc w procesie rejestracji znaku towarowego.
 • pomoc prawna w zakresie zapewniania ochrony prawnej recepturom produktów kosmetycznych,
 • doradztwo w zakresie reklamy kosmetyków,
 • reprezentacja przedsiębiorców we wszelkich sporach na etapie sądowym i pozasądowym.