Kancelaria Prawna Prawa Publicznego

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

W ramach usług prawnych, związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków, realizujemy m.in. takie działania, jak:

 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych (spółek prawa handlowego, zakładów budżetowych i in.),
 • sporządzanie regulaminów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,
 • doradztwo z zakresu sporządzania taryf oraz reprezentacji przedsiębiorstw na taryfowych sesjach rad gmin,
 • weryfikacja taryf,
 • sporządzanie projektów taryf wraz z uzasadnieniem,
 • składanie wniosków o skrócenie obowiązywania taryfy i reprezentacja w postępowaniu przed Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,
 • reprezentowanie w postępowaniach toczących się przed Dyrektorem RZGW oraz w postępowaniach odwoławczych toczących się przed Prezesem PGW WP,
 • reprezentowanie w postępowaniu toczącym się przed sądami administracyjnymi i powszechnymi,
 • sporządzanie projektów umów zawieranych z odbiorcami indywidualnymi i przedsiębiorcami,
 • sporządzanie umów hurtowej dostawy wody i hurtowej sprzedaży ścieków,
 • reprezentacja przedsiębiorstw na sesjach rad gminy.