Polityka prywatności

Wstęp
1. Kancelaria Prawna Prawa Publicznego Dorobek i Kurzeja z siedzibą w Warszawie (dalej: Kancelaria) dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdego Użytkownika.
2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).
3. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzana i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Kancelarię. W Polityce uregulowano rodzaje danych osobowych gromadzonych przez Kancelarię, sposób wykorzystania tych danych, prawa Użytkowników i kategorie podmiotów, którym dane są udostępniane. Polityka określa również środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych oraz sposób kontaktu w sprawie stosowanych przez Kancelarię środków i metod ochrony danych osobowych.
I. Podstawowe pojęcia
1. dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, adres email. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
2. przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
3. naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
4. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Kancelarię;
5. Klient – podmiot, na rzecz którego Kancelaria świadczy usługi prawne.
II. Administratorzy Danych Osobowych
1. Administratorami danych osobowych Użytkowników są Krzysztof Kurzeja prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Prawna Krzysztof Kurzeja, ul. Puszczyka 5/23, 02-785 Warszawa, NIP 524-239-40-86, REGON 145839368 oraz Milenę Dorobek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Milena Dorobek Kancelaria radcowska, al. Aleja „Solidarności”, nr 83/89, lok. 53, 00-144 Warszawa, NIP 8661695003, REGON 82844680 prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Kancelaria Prawna Prawa Publicznego Dorobek i Kurzeja, ul. Puszczyka 5/23, 02-785 Warszawa, NIP: 9512507907 .
III. Zasady zbierania danych osobowych Użytkowników
1. Kancelaria, w zakresie zgodnym z prawem, może gromadzić informacje nt. Użytkowników.
2. Kancelaria, jako podmiot przetwarzający dane osobowe w ramach świadczenia usług prawnych, uzyskuje dane osobowe Użytkowników przede wszystkim bezpośrednio od swoich Klientów lub na podstawie zawartych z Klientami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy świadczenia usług prawnych.
3. Kancelaria uzyskuje dane osobowe, w szczególności, w zakresie:
 informacji kontaktowych (takich jak nazwisko, adres zamieszkania/pobytu/ korespondencyjny/ prowadzenia działalności gospodarczej, e-mail oraz numer telefonu);
 służbowych informacji kontaktowych (takich jak stanowisko, dział i nazwa instytucji);
 potrzebnych do wystawienia faktury VAT (takich jak NIP, REGON)
 dostarczanych treści (takich jak zdjęcia, artykuły i komentarze).
IV. Sposób przetwarzania danych osobowych
1. Kancelaria zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.
2. Kancelaria dokłada najwyższych starań w celu ochrony informacji i danych osobowych, które gromadzi.
3. Kancelaria zapewnia odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.
4. Kancelaria przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.
5. Kancelaria podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
6. Kancelaria oświadcza, że:
– przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;
– zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
– przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
– dane osobowe merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
7. Dostęp do danych osobowych posiada: Kancelaria tj. administratorzy danych, jej pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jej rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się w wyłącznie celu i zakresie określonym przez Kancelarię.
8. Kancelaria prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
9. Kancelaria oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
10. Gromadzone przez Kancelarię dane mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:
-świadczenie usług prawnych, administrowanie nimi i informowanie o nich przez Kancelarię;
-szacowanie ryzyka i udoskonalanie działalności Kancelarii (w tym rozwój świadczonych usług, zarządzanie komunikacją, analizowanie i ulepszanie świadczonych przez nią usług);
– prowadzenie strony internetowej kancelarii, w tym pozyskiwanie klientów poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie;
– zgodnie z wymogami prawa lub w związku z toczącym się postępowaniem prawnym lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej do udostępnienia informacji będących w posiadaniu Kancelarii;
– zapewnienie zgodności z przepisami ochrony danych osobowych i wewnętrznymi regulacjami Kancelarii w tym zakresie.
V. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych
1. Kancelaria nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Kancelaria może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jej imieniu tj. podmiotom świadczącym usługi chmurowe, hostingowe, księgowe, płatności online. Zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Kancelaria wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu Kancelarii.
VI. Prawa Użytkowników
1. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania przez Kancelarię danych, które jego dotyczą, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych.
2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji, a także żądania ich anonimizacji, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, lub usunięcia na zasadach określonych przepisami prawa, z zastrzeżeniem, iż Kancelaria jest uprawniona do dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, to Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez zgłoszenie tego faktu pisemnie na adres Kancelarii. W takich sytuacjach Kancelaria dostosuje się do decyzji Użytkownika w stosunku do przyszłych aktywności.
4. Użytkownik ma prawo – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – zażądać od Kancelarii zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, jak również złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.
5. Prośby o udzielenie informacji, cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również realizacja innych praw Użytkownika wynikających z przepisów prawa powinny nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@kppp.com.pl.
VII. Pliki cookies oraz podobna technologia
1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu użytkownika przeglądającego serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika w serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
2. Administrator wykorzystuje pliki cookies przede wszystkim w celu dostarczania użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują
– pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
– uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
– sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
– trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies);
– pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z serwisu przez użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania serwisu). Narzędzie Google Analytics służy również kierowaniu do użytkowników reklamy behawioralnej. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: Google – Prywatność i warunki.
VIII. Zmiany i aktualizacje Polityki
1. Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach Kancelarii dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych w Kancelarii.
2. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych w Serwisie. U góry strony z treścią Polityki znajdzie się informacja o dacie jej najnowszej aktualizacji.
IX. Kontakt
1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Kancelarią (kontakt@kppp.com.pl) w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Kancelaria wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe, jak również w razie jakichkolwiek pytań lub uwag na temat niniejszej Polityki.