Kancelaria Prawna Prawa Publicznego

Aspekty prawne bezumownego poboru wody

Aspekty prawne bezumownego poboru wody

W niniejszym artykule chcielibyśmy poruszyć często pojawiający się w pytaniach naszych Klientów temat bezumownego poboru wody. Jak bowiem pokazuje nasza praktyka i doświadczenie, problemy związane z dostępem do sieci wodociągowej bez zawarcia umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym wcale nie są marginalne, a wręcz przeciwnie – dotyczą całkiem sporej grupy społeczeństwa.

Bezumowny pobór wody

Przechodząc do szczegółów, na wstępie warto zasygnalizować obowiązującą zasadę, w myśl której pobór wody z urządzeń wodociągowych wymaga uprzedniego zawarcia stosownej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowym.

Pobór wody bez wcześniejszego zawarcia umowy może rodzić co najmniej dwojakie skutki prawne.

Po pierwsze, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej w skrócie „Ustawa”), omawiane działanie zagrożone jest sankcją grzywny w wysokości do 5000 złotych. Orzekanie w sprawach o tego rodzaju czyny następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Co więcej, w razie skazania za powyższe wykroczenie, sąd ma możliwość orzec tzw. nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowego. Nawiązka jest środkiem karnym orzekanym obok kary głównej (tj. obok kary grzywny) i orzekana jest w przypadkach przewidzianych w ustawach szczególnych. Jej wysokość w przepisach Ustawy określona została na poziomie 1000 złotych za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych. Sumarycznie więc, przy bezumownym poborze wody przez dłuższy czas, przewidziane przepisami prawa karnego obciążenie finansowe może być dość dotkliwe. Na tym jednak temat się nie kończy.

W drugiej kolejności przypomnieć bowiem należy, iż w myśl przepisów prawa cywilnego dostarczanie wody przez przedsiębiorstwo wodociągowe jest usługą odpłatną, za którą należne jest wynagrodzenie. Co do zasady przedsiębiorstwo wodociągowe, które odnotuje fakt bezumownego poboru wody może zatem dochodzić na drodze cywilnoprawnej swoich roszczeń o zapłatę za pobraną wodę. W praktyce prawne podstawy tego rodzaju roszczeń bywają różnie określane przez przedsiębiorstwa, różna też może być linia ewentualnej obrony przed takimi roszczeniami, w szczególności jeśli mamy do czynienia z długoletnim zjawiskiem bezumownego korzystania z wodociągu. Warto w tym miejscu jedynie zasygnalizować, iż tego typu roszczenia przedsiębiorstwa, jak znaczna większość roszczeń w naszym systemie prawnym, ulegają przedawnieniu (co oznacza dla de facto niemożliwość skutecznego egzekwowania takiego roszczenia na drodze sądowej).

Zdecydowanie rekomendujemy więc osobom, wobec których przedsiębiorstwa wystąpiły  z wezwaniem do zapłaty lub już na drogę sądową o zapłatę w związku z bezumownym poborem wody, by sprawę taką poddały pod analizę prawną, bowiem nierzadko zdarza się, iż wobec sporej części tych roszczeń udaje się skutecznie podnieść zarzut przedawnienia i tym samym przed nimi obronić, co z kolei skutkuje zmniejszeniem odpowiedzialności wobec przedsiębiorstwa.

Na marginesie jedynie warto wskazać, iż na analogicznych zasadach funkcjonuje na gruncie Ustawy odpowiedzialność za bezumowne wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Posiadamy szerokie doświadczenie w tego typu sprawach, zatem zachęcamy Państwa do kontaktu z Kancelarią. Zapewnimy Państwu kompleksowe wsparcie prawne, pomoc w negocjacjach z przedsiębiorstwem  wodociągowo-kanalizacyjnym, doradzimy jakie kroki prawne będą najkorzystniejsze dla Państwa a w razie zaistnienia takiej potrzeby oferujemy  Państwu reprezentacje  w postępowaniu  sądowym. W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub uzupełnienie formularza kontaktowego.