Kancelaria Prawna Prawa Publicznego

Ceny i stawki opłat w okresie pierwszych 18 miesięcy działalności przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne

Ceny i stawki opłat w okresie pierwszych 18 miesięcy działalności przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne

Wśród naszych klientów znajdują się podmioty, które dopiero rozpoczynają czy też planują podjęcie działalności wodociągowo-kanalizacyjnej oraz co częściej – przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne, które chcą podjąć nowy rodzaj działalności (a więc decydują się rozszerzyć działalność o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków).

Ceny i stawki opłat w okresie pierwszych 18 miesięcy działalności przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne

Prawne aspekty tych działań reguluje ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm., dalej: „ustawa”). Jak wynika z brzmienia art. 24i ust. 1 tejże ustawy, w okresie pierwszych 18 miesięcy od dnia podjęcia działalności przez powołane lub utworzone przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne lub podjęcia przez istniejące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nowego rodzaju działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązują ceny i stawki opłat zatwierdzone przez organ regulacyjny, w drodze decyzji, zapewniające pokrycie uzasadnionych kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. Istotne przy tym jest to, że tę decyzję organ regulacyjny –  Dyrektor właściwego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej wydaje na wniosek właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Nie składa go więc, tak jak ma to miejsce w przypadku wniosku o zatwierdzenie taryfy, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Organ wydaje tę decyzję w terminie co najmniej 14 dni przed: powołaniem lub utworzeniem przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub podjęciem przez istniejące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nowego rodzaju działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.

Podstawę do określenia cen i stawek opłat stanowią, co wydaje się oczywiste,  planowane dla pierwszego roku działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego koszty zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. W terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, organ regulacyjny  ogłasza ceny i stawki opłat na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ceny i stawki opłat wchodzą zaś w życie po upływie 7 dni od dnia tego ogłoszenia.

Brzmienie przepisu wydaje się nie pozostawiać zbyt wielu wątpliwości interpretacyjnych, nasza praktyka prowadzenia postępowań administracyjnych wykazuje jednak, że organy regulacyjne bardzo różnie interpretują art. 24 i ustawy, często wręcz wbrew jego literalnemu brzmieniu. Ustawa nie precyzuje treści wniosku o zatwierdzenie cen i stawek opłat ani nie zawiera listy dokumentów, które do wniosku  powinny zostać załączone. Brak też rozporządzenia wykonawczego w tym zakresie.

Zauważyć przy tym należy, iż do postępowania w przedmiocie zatwierdzenia cen i stawek opłat nie znajdują zastosowania pozostałe przepisy ustawy, dotyczące postępowania taryfowego. Organy regulacyjne, mimo braku ku temu podstaw prawnych, żądały jednak w wielu wypadkach od wnioskodawców dołączenia do wniosku o zatwierdzenie cen i stawek tabel A-I (jak przy wniosku taryfowym), zatytułowania wniosku „taryfa”, czy przedstawienia pozostałych dokumentów, które według przepisów ustawy należy załączyć do wniosku taryfowego, a których doręczenie czy poprawne wypełnienie jest często niemożliwe w przypadku podmiotu, który jeszcze nie rozpoczął działalności i nie dysponuje tym samym żadnymi danymi historycznymi, związanymi z działalnością prowadzoną w latach ubiegłych.

Podkreślić zatem należy, iż tryb zatwierdzenia cen i stawek opłat na pierwsze 18 miesięcy jest zupełnie odmienny od trybu zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, regulują go inne przepisy, wywołuje inne konsekwencje prawne, inny podmiot wszczyna to postępowanie i na innych dokumentach i informacjach opiera się organ regulacyjny wydając decyzję. Nie można tych postępowań utożsamiać i stosować, choćby odpowiednio, do postępowania w sprawie zatwierdzenia stawek i opłat przepisów dotyczących zatwierdzenia taryfy. Organy regulacyjne muszą mieć świadomość tej odmienności, faktu że podstawę do określenia cen i stawek opłat stanowią planowane dla pierwszego roku działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego koszty zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. Nie mogą zatem  – ze względu na brak podstaw prawnych takich działań  – wymagać w ramach tych postępowań od wnioskodawców przedstawiania „wniosków taryfowych”, czy uzupełniania tabel A-I określonych w rozporządzeniu taryfowym.

Nasza Kancelaria zapewnia obsługę prawną w tego rodzaju sprawach,  zapewniamy pomoc prawną w zakresie sporządzenia odwołania od decyzji Dyrektora RZGW do Prezesa Wód Polskich, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub uzupełnienie formularza kontaktowego.