Kancelaria Prawna Prawa Publicznego

Nowelizacja prawa wodnego w kontekście wymogów związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Ustawy Prawo wodne (dalej: PWUst), właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wód podziemnych znajdujących się w jego gruncie. Zwykłe korzystanie z wód jest rozumiane jako prawo do zaspokojenia potrzeb własnego gospodarstwa domowego lub gospodarstwa rolnego i obejmuje pobór wód podziemnych lub powierzchniowych w ilości średniorocznej nieprzekraczającej 5 m3 na dobę i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę.

Należy zaznaczyć, iż prawo do zwykłego korzystania z wód nie uprawnia do wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganej zgody wodnoprawnej (art. 33 ust. 2 PWUst).

Powstaje zatem pytanie, czy budowa przydomowej oczyszczalni ścieków stanowi zwykłe korzystanie z wód, o którym mowa w art. 33 PWUst i nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego, czy też łączy się ona z wykonywaniem urządzeń wodnych, a tym samym wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

Nowelizacja prawa wodnego w kontekście wymogów związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków

Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest prosta i rodzi wiele wątpliwości interpretacyjnych na gruncie ustawy prawo wodne. Należy przy tym nadmienić, iż powyższe zagadnienie było również przedmiotem interpelacji skierowanej w dniu 1 czerwca 2020 r. do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (tekst interpelacji w sprawie interpretacji przepisów dotyczących wymogów związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków dostępny na stronach Sejmu pod adresem: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BQ9DQP&view=6).

Z odpowiedzi przygotowanej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, wynika, iż pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane w przypadku, jeżeli system odprowadzania ścieków z przydomowej oczyszczalni stanowi integralną część tej oczyszczalni, zaś sama instalacja posiada deklarację zgodności właściwości użytkowych z obowiązującymi normami systemu odprowadzania. Odmiennie z kolei w ocenie Ministerstwa wygląda sytuacja, kiedy to ścieki są odprowadzane do ziemi przy użyciu dodatkowych niestanowiących integralnej części oczyszczalni urządzeń. Wówczas zgodnie z art. 16 pkt 65 PWUst mamy do czynienia z urządzeniami lub budowlami, służącymi do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z nich, a tym samym zgodnie z art. 389 pkt 6 PWUst niezbędne będzie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Analogiczne stanowisko prezentuje Państwowe Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie (dalej: PGWWP).  Powyższe w naszej ocenie nie rozwiązuje jednak problemu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Z uwagi na fakt, iż postępowanie w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego może być nie tylko postępowaniem dość kosztownym z punktu widzenia wnioskodawcy, ale również nastręczającym licznych problemów proceduralnych, warto byłoby się zastanowić, czy faktycznie uzyskanie pozwolenia jest niezbędne do funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków. Tekst odpowiedzi z dnia 18 czerwca 2020 r. na interpelację w sprawie interpretacji przepisów dotyczących wymogów związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków dostępny na stronach Sejmu pod adresem: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BQQJ65&view=6.

W kontekście powyższych rozważań warto również zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 395 pkt 7 PWUst, pozwolenia wodnoprawnego, albo zgłoszenia wodnoprawnego nie wymaga się w sytuacji wprowadzania ścieków do wód lub ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę, na potrzeby zwykłego korzystania z wód.

Zasadne wydaje się być zatem przyjęcie stanowiska, iż budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, która będzie odprowadzać do 5 mścieków na dobę wbrew ocenie PGWWP nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

Na koniec warto również zaznaczyć, iż Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zapowiedziało podjęcie prac legislacyjnych mających na celu rozwiązanie problematyki związanej z uzyskaniem zgody wodnoprawnej na wykonywanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania ścieków w przydomowej oczyszczalni ścieków, na potrzeby zwykłego korzystania z wód. Oczywiście czekamy z niecierpliwością na projekt na kolejną nowelizację prawa wodnego. Tymczasem w naszej ocenie obecny stan prawny nie wydaje się uzasadniać stanowiska prezentowanego w tym zakresie przez PGWWP.

Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu Prawa wodnego, w celu uzyskania pomocy prawnej prosimy o wypełnienie poniższego formularza.