Kancelaria Prawna Prawa Publicznego

Zmiana ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wynikające z tej zmiany problemy.

Zmiana ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wynikające z tej zmiany problemy.

W dniu 19 września 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej zwanej „ustawą ZZWOS”). Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw dodaje do ustawy ZZWOS art. 19 a, który wprowadza zmiany w zakresie wydawania warunków przyłączenia.

Zmiana ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Zgodnie z nowym przepisem, na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane wydać warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnić odmowę ich wydania, w następujących terminach:
1) 21 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci – w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
2) 45 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci- w pozostałych przypadkach.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne będzie mogło przedłużyć ww. terminy o kolejne 21 bądź o 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z jednoczesnym uzasadnieniem przyczyn tego przedłużenia. Kolejnym obowiązkiem nałożonym na przedsiębiorstwa będzie pisemne potwierdzenie złożenia przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wraz ze wskazaniem daty jego złożenia. Ustawodawca wskazał również minimalne wymogi, które ma zawierać wniosek, tj.:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci;
2) wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje;
3) informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci;
4) określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów bytowych, technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych, z uwzględnieniem przepływów średniodobowych i maksymalnych godzinowych oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń;
5) określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe;
6) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.
Realizując nowy obowiązek przedsiębiorstwa powinny zwrócić uwagę na ust 5 art. 19a, zgodnie z którym do terminów, w których to mają być wydane warunki przyłączenia, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy bądź z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.


Warunki przyłączenia do sieci wydane przez przedsiębiorstwo będą ważne przez okres dwóch lat licząc od dnia ich wydania.

Co wymaga szczególnego podkreślenia, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie może odmówić odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, wykonanego zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci wydanymi przez to przedsiębiorstwo. Ponadto, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie może również uzależniać dokonania odbioru przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, które to zostało wykonane zgodnie z wydanymi przez niego warunkami przyłączenia do sieci, od uzyskania pozwolenia na budowę, albo od dokonania zgłoszenia robót budowlanych, w przypadku jeżeli nie są one wymagane na podstawie prawa budowlanego. Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy przedsiębiorstwo za wydanie warunków przyłączenia do sieci, ich zmianę, aktualizację, przeniesienie na inny podmiot, odbiór przyłącza, włączenie przyłącza do sieci oraz inne zezwolenia z tym związane nie może pobierać opłat. Warto mieć na uwadze ten fakt, chociażby z uwagi na ewentualną konieczność zweryfikowania regulacji zawartych w regulaminach dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Ustawodawca wprowadził również zmianę w zakresie art. 29 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z tą regulacją, karze pieniężnej będzie podlegało przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które nie wyda warunków przyłączenia w określonych w ustawie terminach. Również w przypadku nie przekazania informacji lub dokumentów na wezwanie organu regulacyjnego, o którym mowa w art. 27b ust. 1 lub przekazania przez przedsiębiorstwo nieprawdziwych albo wprowadzających w błąd informacji lub dokumentów, przedsiębiorstwo zobligowane będzie zapłacić karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Ponadto ustawa przewiduje możliwość nałożenia przez organ regulacyjny kary pieniężnej na osobę sprawującą funkcję kierownika przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wysokości 300% jego miesięcznego wynagrodzenia.
Regulacja na pierwszy rzut oka wydaje się dość jasna, ale czy na pewno? Wątpliwości zaczynają się pojawiać już na etapie przepisów intertemporalnych. Zastanawiające jest bowiem to od jakiej daty przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne mają stosować ww. regulację i w jakim zakresie. Zgodnie z art. 35 ustawy nowelizującej, do spraw dotyczących wydania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, odbioru przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz włączania ich do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych niezakończonych w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Powyższe w naszej ocenie oznacza, że do spraw niezakończonych w terminie 12 miesięcy liczonych od dnia wejścia w życie ustawy mają zastosowanie dotychczasowe zasady, a zatem również takich, w których to wniosek wpłynął w okresie od dnia 19 września 2020 r. do 19 września 2021 r. Tym samym nowe przepisy ustawy będą miały zastosowanie do wniosków o wydanie warunków przyłączenia złożonych po upływie wskazanego przez ustawodawcę 12 miesięcznego okresu. Sytuację wydaje się jednak komplikować fakt, że warunki przyłączania do sieci są określane właśnie w regulaminach dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a zatem powstaje pytanie: w oparciu o który regulamin będzie procedowało przedsiębiorstwo w przypadku złożenia wniosku w trybie art. 19a tj. do dnia 19 września 2021 r.? Wydaje się, iż w takim przypadku, z uwagi na treść brzmienia art. 35 ustawy nowelizującej, zastosowanie powinny mieć regulacje zawarte w regulaminach obowiązujących w dniu 19 września 2020 r. Niewątpliwie takie rozwiązanie może pociągnąć za sobą kolejne problemy, wynikające chociażby z podejścia organu regulacyjnego do sposobu naliczania kar w przypadku nie wydania warunków przyłączenia do sieci. Szerzej o problematyce kar pieniężnych pisaliśmy już na naszym blogu (https://kppp.com.pl/blog/zbiorowe-zaopatrzenie-w-wode-i-zbiorowe-odprowadzanie-sciekow/problematyka-kar-pienieznych-w-ustawie-z-dnia-7-czerwca-2001-r-o-zbiorowym-zaopatrzeniu-w-wode-i-zbiorowym-odprowadzaniu-sciekow-dz-u-z-2019-r-poz-1437-z-pozn-zm/).
Zwrócić należy również uwagę, iż jak wynika to z art. 35 ust. 2 ustawy nowelizującej, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tejże ustawy, rady gminy dostosują treść regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujących na obszarze ich właściwości, do przepisów zmienionych ustawą nowelizująca. Warto przy tym nadmienić, iż warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przed wejściem w życie ustawy zmieniającej zachowują ważność przez okres 2 lat od dnia jej wejścia w życie.
Podsumowując można stwierdzić, iż nadchodzące zmiany w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków będą wiązały się intensyfikacją pracy w tym zakresie zarówno po stronie przedsiębiorstw jak i gmin, co w okresie składania nowych wniosków taryfowych może stanowić dodatkowe wyzwanie. O problemach związanych z wprowadzeniem regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków szerzej pisaliśmy już na naszym blogu (artykuł dostępny na: https://kppp.com.pl/blog/zbiorowe-zaopatrzenie-w-wode-i-zbiorowe-odprowadzanie-sciekow/problemy-zwiazane-z-wprowadzeniem-regulaminu-dostarczania-wody-i-odprowadzania-sciekow/).
Mając na uwadze powyższe pragniemy przypomnieć i podkreślić, że nasza Kancelaria służy Państwu pomocą w kwestiach związanych z przygotowaniem projektów regulaminów, wniosków taryfowych, a także wszelkich innych dokumentów związanych z działalnością wodociągowo-kanalizacyjną, prowadzimy obsługę prawną na etapie wystąpienia do organu z wnioskiem o zaopiniowanie regulaminu i zatwierdzenie taryfy, zapewniamy pomoc prawną w zakresie sporządzenia zażalenia i odwołania na wydane przez organ postanowienia i decyzje oraz służymy pomocą w przygotowaniu projektu uchwały. Ponadto reprezentujemy również naszych klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub uzupełnienie formularza kontaktowego.