Kancelaria Prawna Prawa Publicznego

Tag: kary pieniężne

kary pieniężne

Aspekty prawne bezumownego poboru wody

W niniejszym artykule chcielibyśmy poruszyć często pojawiający się w pytaniach naszych Klientów temat bezumownego poboru wody. Jak bowiem pokazuje nasza praktyka i doświadczenie, problemy związane z dostępem do sieci wodociągowej bez zawarcia umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym wcale nie są marginalne, a wręcz przeciwnie – dotyczą całkiem sporej grupy społeczeństwa. Przechodząc do szczegółów, na […]

Aspekty prawne bezumownego poboru wody Read More »

Zmiana ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wynikające z tej zmiany problemy.

W dniu 19 września 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej zwanej „ustawą ZZWOS”). Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw dodaje do ustawy ZZWOS art. 19 a, który

Zmiana ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wynikające z tej zmiany problemy. Read More »

Problematyka kar pieniężnych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Jednym z zadań organu regulacyjnego, a więc Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, jest przewidziane w art. 29 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej: „ustawa”) nakładanie kar pieniężnych. Organ regulacyjny przejął to zadanie od organów wykonawczych gminy, którym przed nowelizacją z 27 października 2017r. przysługiwały kompetencje do wymierzania kar pieniężnych za

Problematyka kar pieniężnych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Read More »