Kancelaria Prawna Prawa Publicznego

Kategoria: Blog

Blog

Skrócenie okresu obowiązywania taryfy

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na okres 3 lat. Oceniając tę regulacje z perspektywy naszej współpracy z klientami – przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi uważamy, iż ta trzyletnia perspektywa taryfowa jest zbyt długa. Dynamika zmian ekonomicznych, prawnych, pracowniczych, faktycznych funkcjonowania przedsiębiorstw jest tak duża, iż nie pozwala na prawidłowe i precyzyjne planowanie niezbędnych dochodów i kosztów w tak długiej …

Skrócenie okresu obowiązywania taryfy Read More »

Nowelizacja prawa wodnego w kontekście wymogów związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Ustawy Prawo wodne (dalej: PWUst), właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wód podziemnych znajdujących się w jego gruncie. Zwykłe korzystanie z wód jest rozumiane jako prawo do zaspokojenia potrzeb własnego gospodarstwa domowego lub gospodarstwa rolnego i …

Nowelizacja prawa wodnego w kontekście wymogów związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Read More »

Podstawy prawne wezwań Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

Kwestią, która często pojawia się w praktyce postępowań taryfowych a także innych postępowań prowadzonych przez organy regulacyjne jest sposób, a właściwie podstawa prawna wezwań jakie organ – właściwy Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej kieruje do stron tych postępowań, a więc najczęściej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w …

Podstawy prawne wezwań Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Read More »

Problematyka kar pieniężnych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Jednym z zadań organu regulacyjnego, a więc Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, jest przewidziane w art. 29 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej: „ustawa”) nakładanie kar pieniężnych. Organ regulacyjny przejął to zadanie od organów wykonawczych gminy, którym przed nowelizacją z 27 października 2017r. przysługiwały kompetencje do wymierzania kar pieniężnych za …

Problematyka kar pieniężnych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Read More »

Różnice, podobieństwa i skutki prawne umów o pracę oraz umów o świadczenie usług (zwanych potocznie umowami zlecenia)

Wielu przedsiębiorców w momencie podjęcia decyzji o konieczności zatrudnienia kolejnej osoby czy też osób rozważa jakiego rodzaju umowa powinna go z taką osobą wiązać. Wobec powyższego problemu poniżej prezentujemy analizę charakterystycznych cech umowy o pracę i umowy o świadczenie usług, a także konsekwencji prawnych zawarcia umowy innej niż umowa o pracę w sytuacji rzeczywistego nawiązania …

Różnice, podobieństwa i skutki prawne umów o pracę oraz umów o świadczenie usług (zwanych potocznie umowami zlecenia) Read More »

Wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Szybkimi krokami zbliża się nowy okres składania wniosków o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Dla większości przedsiębiorstw przypada on w pierwszym półroczu 2021 roku, albowiem poprzednie taryfy w większości przypadków uzgadniane i zatwierdzane były przez Wody Polskie w roku 2018, po reformie Prawa wodnego i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu …

Wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków Read More »

Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków

Przedsiębiorca zainteresowany podjęciem działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków zobowiązany jest do podjęcia określonych prawem działań zanim będzie mógł rozpocząć działalność. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 poz. 1437 z późn. zm.) na prowadzenie …

Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków Read More »

Odmowa wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci

Coraz częściej w codziennej praktyce spotykamy się z problematyką związaną z rozstrzyganiem sporów pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (dalej: WodaŚciekU), zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzani ścieków stanowią zadania własne …

Odmowa wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci Read More »

Obowiązki i koszty pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników na umowę o pracę

Większość przedsiębiorców w pewnym momencie rozwoju swojego przedsiębiorstwa rozważa podjęcie decyzji o zatrudnieniu pracowników a także analizuje jakiego rodzaju umowę z takimi osobami zawrzeć, aby chroniło to jak najpełniej jego interesy i jednocześnie pozostawało w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Decyzja ta oczywiście musi być uzasadniona konkretnymi zadaniami i charakterem stosunku prawnego jaki miałby …

Obowiązki i koszty pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników na umowę o pracę Read More »