Blog

W tej sekcji prezentujemy krótkie artykuły oraz ciekawostki z branży.

Prawo wodne, Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Analiza pisma Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 września 2020 r. skierowanego do Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie

W niniejszym artykule chcielibyśmy poddać prawnej analizie pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 września 2020 r. skierowane do Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie,

Czytaj więcej
Inwestycje/prawo budowlane, Prawo wodne

Uzgodnienie przez Dyrektora RZGW projektu decyzji o warunkach zabudowy na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią – analiza wyroku WSA w Warszawie

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy analizę prawną wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 10 października 2019 r. o sygn. IV SA/Wa 1079/19, w którym Sąd poddał ocenie przede

Czytaj więcej
Postępowanie administracyjne

Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

Chcielibyśmy przybliżyć Państwu instytucję stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej – jeden z trybów wzruszenia decyzji, nawet tej ostatecznej, a więc takiej, od której nie

Czytaj więcej
Blog, Postępowanie administracyjne

Obowiązek wskazania przez organ przesłanek niespełnionych lub niewykazanych przez stronę przed zakończeniem postępowania administracyjnego – art. 79a KPA w praktyce

W naszej praktyce reprezentacji klientów przed organami administracji publicznej w trakcie postępowań administracyjnych często spotykamy się z błędną interpretacją przez organy obowiązku

Czytaj więcej
Inwestycje/prawo budowlane

Problemy związane z miejscem instalacji głównego wodomierza

W tym artykule chcielibyśmy podzielić się z Państwem naszymi doświadczeniami w sprawach dotyczących umiejscowienia licznika głównego, służącego do pomiaru ilości wody pobieranej z sieci

Czytaj więcej
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Aspekty prawne bezumownego poboru wody

W niniejszym artykule chcielibyśmy poruszyć często pojawiający się w pytaniach naszych Klientów temat bezumownego poboru wody. Jak bowiem pokazuje nasza praktyka i doświadczenie, problemy

Czytaj więcej
Prawo pracy

Pakiety medyczne dla pracowników a składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Obecna sytuacja epidemiologiczna skłania coraz większą liczbę pracodawców do opłacania swoim pracownikom prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Często oferują je również członkom rodzin

Czytaj więcej
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Najczęstsze błędy organu regulacyjnego w przypadku odmowy zatwierdzenia taryfy

Jak pokazuje praktyka decyzje wydawane przez organ regulacyjny – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryfy nie zawsze są poprawne. Z punktu

Czytaj więcej
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Określenie taryfy tymczasowej dla przedsiębiorstwa wodociągowo -kanalizacyjnego przez organ regulacyjny

Proces zatwierdzania taryfy dla wielu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych zakończył się wydaniem przez organ regulacyjny – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej decyzji

Czytaj więcej